Úřední deska

Elektronická úřední deska obecního úřadu Dubovice.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 22.7.2018

 Program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
2) Schválení programu jednání
3) Rozpočtový výhled
4) Práce v obecních lesích
5) Změna rozpočtu č. 4
6) Různé
7) Příjmy a výdaje

Volby do ZO Obce Dubovice

Potřebný počet podpisů na peticích pro podporu volební strany pro volby do ZO Obce Dubovice (počet obyvatel obce Dubovice ke dni 1.1.2018 … 74) - pro nezávislé kandidáty … 4 (čtyři) podpisy - pro sdružení nezávislých kandidátů … 6 podpisů V Dubovicích dne 13.7.2018 JUDr. Jaroslav Váňa Starosta obce Dubovice

Oznámení 3.7.2018 - kvalita pitné vody

Vážení spoluobčané, Po provedení odběrů nových kontrolních vzorků vody z obecního vodovodu bylo zjištěno, že voda vyhovuje všem ukazatelům. V Dubovicích, dne 3.7.2018 JUDr.

Krajský úřad Kraje Vysočina - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina pro společné jednání a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Kompletní dokumentace je zveřejněna na webových stránkách kraje na adrese: https://www.kr-vysocina.czúnavrh-aktualizace-c-4-zasad-uzemniho-rozvoje-kraje-vysocina/ds-304044/p1=97034

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 17.6.2018

Program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
2) Schválení programu jednání
3) Věcné břemeno ČEPS a.s.
4) Zpracování nového územního plánu obce
5) Práce v obecních lesích
6) Různé
7) Příjmy a výdaje

Zápis z mimořádného zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 21.6.2018 v 18.00

Program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
2) Schválení programu jednání
3) Rozbor pitné vody

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 25.6.2018

 Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 20.5.2018

 Program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
2) Schválení programu jednání
3) Výpůjčka plynárenského zařízení
4) Věcné břemeno ČEPS a.s.
5) Rozpočtový výhled
6) Stanovení počtu členů ZO
7) Dar od starosty
8) Zpracování nového územního plánu obce
9) Základní pravidla pro GDPR, určení pověřence
10) Různé

Zveřejnění záměru zřízení věcného břemene

 Obec Dubovice předkládá v souladu s § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, záměr zřízení věcné břemene ve prospěch oprávněného - společnosti ČEPS a.s., IČ 257 02 556, na pozemcích v obci a KÚ Dubovice:
- parcelní číslo KN 910, o výměře 4425 m2 – druh pozemku: ostatní plocha

Usnesení o přerušení územního řízení V406/407 Kočín -Mírovka, nové vedení 400kV

 Ministerstvo pro místní rozvoj postoupilo Obecnímu úřadu obce Dubovice - Usnesení o přerušení územního řízení ve věci umístění stavby oznacené jako "V406/407 Kočín - Mírovka, nové vedení 400kV".
Kompletní dokumentace je k nahlédnutí u paní Jany Höferové, na základě předchozí telefonické dohody.