Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 7.11.2021

 Program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
2) Schválení programu jednání
3) Zajištění příjezdu k obecnímu lesu „na Vartě“ a přístupu k obecnímu vodojemu
4) Žádost pana Jaroslava Straky o odkup pozemku
5) Zpracování územního plánu obce
6) Rozpočet obce na rok 2022
7) Práce v lese
8) Různé
9) Příjmy a výdaje
 
Příští zasedání ZO obce Dubovice se uskuteční 12.12.2021 v 18.00 hod. v hasičárně.