Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 26.5.2019

 Program:        
            1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
            2) Schválení programu jednání
            3) Výstavba RD – směna pozemků
            4) Dotace od Kraje Vysočina na obnovu venkova na rok 2019
            5) Řešení dopravní situace odbočování do obce
            6) Připojení vodovodu obce na soustavu „HUPEPO“
            7) Práce v obecních lesích
            8) Čištění odpadních vod v obci
            9) Zhotovení skříňky do kapličky, oprava podlahy v kapličce
            10) Územní plán obce
            11) Různé
            12) Příjmy a výdaje
 
Příští zasedání ZO obce Dubovice se uskuteční dne  23.6.2019 v 18.00 v hasičárně v Dubovicích.