Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 24.2.2019

 Program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
2) Schválení programu jednání
3) Dotace od Kraje Vysočina na obnovu venkova na rok 2019
4) Rozpočet na rok 2019
5) Řešení dopravní situace odbočování do obce
6) Směna pozemků
7) Žádost OMS – vybudování přístřešku
8) Připojení vodovodu obce na soustavu „HUPEPO“
9) Žádost – stavba rodinného domu na pozemku parc.č.456/2 KÚ Dubovice
10) Žádost – doplňková stavba na pozemku parc.č.51/1 KÚ Dubovice
11) SOMPO – nový systém svozu odpadů
12) Práce v obecních lesích
13) Čištění odpadních vod v obci
14) Inventarizace majetku obce ke dni 31.12.2018
15 ) Dar pro Centrum LADA
16 ) Dar pro Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina o.p.s.
17) Různé
18) Příjmy a výdaje
 
 
Příští zasedání ZO obce Dubovice se uskuteční dne 24.3.2019 v 18.00 v hasičárně v Dubovicích.