Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 23.6.2019

 Program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
2) Schválení programu jednání
3) Výstavba RD – směna pozemků
4) Řešení dopravní situace odbočování do obce
5) Připojení vodovodu obce Dubovice k vodojemu Města Pelhřimova
6) Záměr prodeje pozemku a záměr zřízení věcného břemene
7) Závěrečný účet obce za rok 2018, účetní závěrka ke dni 31.12.2018
8) Čištění odpadních vod v obci
9) Zhotovení skříňky do kapličky, oprava podlahy v kapličce
10) Územní plán obce
11) Různé
12) Příjmy a výdaje
 
Příští zasedání ZO obce Dubovice se uskuteční dne 11.8.2019 v 18.00 v hasičárně v Dubovicích.