Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 22.4.2018

 Program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
2) Schválení programu jednání
3) Věcné břemeno k parcele p.č. 916/1 v KU Dubovice.
4) Dotace z programu obnovy venkova
5) Závěrečný účet obce za rok 2017, účetní závěrka ke dni 31.12.2017
6) Výpůjčka plynárenského zařízení
7) Práce v lesích
8) Rozpočtový výhled
9) Dar od starosty
10) Různé
11) Příjmy a výdaje