Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 20.1.2019

 Program:       
            1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
            2) Schválení programu jednání
            3) Volba členů výborů
            4) Oprava podlahy v kapličce
            5) Dotace od Kraje Vysočina na obnovu venkova na rok 2019
            6) Návrh rozpočtu na rok 2019
            7) Věcné břemeno k parcele p.č. 916/1 v KU Dubovice.
            8) Přechod všech akcií České spořitelny a.s.
            9) Prohrnování obecních komunikací
            10) Práce v obecních lesích
            11) Různé
            12) Příjmy a výdaje