Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 18.3.2018

 Program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
2) Schválení programu jednání
3) Žádost o nájem pozemku
4) Žádost o snížení nájemného
5) Věcné břemeno
6) Akce „Čistá Vysočina“
7) Dotace z programu obnovy venkova
8) Změna rozpočtu
9) Přezkoumání hospodaření obce za rok 2017
10) Práce v lesích
11) Různé
12) Příjmy a výdaje