Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 18.2.2018

 Program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
2) Schválení programu jednání
3) Žádost o nájem pozemku
4) Žádost o snížení nájemného
5) Rozpočet na rok 2018
6) Inventarizace majetku obce ke dni 31.12.2017
7) Dar pro „Centrum LADA“
8) Věcné břemeno
9) Akce „Čistá Vysočina“
10) Různé
11) Příjmy a výdaje