Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 11.8.2019

 Program:        
            1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
            2) Schválení programu jednání
            3) Řešení dopravní situace odbočování do obce
            4) Připojení vodovodu obce Dubovice k vodojemu Města Pelhřimova
            5) Prodej pozemku a záměr zřízení věcného břemene k žádosti paní Jany Medové.
            6) Čištění odpadních vod v obci
            7) Územní plán obce
            8) Zřízení věcného břemene pro E.ON Distribuce a.s.
            9) Práce v lesích
            10) Oprava podlahy v kapličce
            11) Různé
            12) Příjmy a výdaje
 
Příští zasedání ZO obce Dubovice se uskuteční dne  15.9.2019 v 18.00 v hasičárně v Dubovicích.