Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 16.4.2023

 Program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
2) Schválení programu jednání
3) Systém čištění odpadních vod v obci
4) Nový územní plán obce
5) Investiční a neinvestiční záměry obce
6) Stanovení prodejní ceny pro majitele chat na lesních pozemcích
7) Záměr prodloužení smlouvy s EGD na výpůjčku plynovodu
8) Směna pozemků manželé Vichrovi
9) Program Obnovy venkova 2023
10) Různé
11) Příjmy a výdaje
 
Příští zasedání ZO obce Dubovice se uskuteční dne 14.5.2023 v 18.00 v hasičárně v Dubovicích.