Zápis z úvodního jednání – komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Dubovice

 V souladu s § 7 zákona č. 139/2007 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona
č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“), bylo Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem Pro Kraj
Vysočinu, Pobočku Pelhřimov (dále jen „pobočka“) svoláno úvodní jednání ke komplexním pozemkovým
úpravám v katastrálním území Dubovice (dále jen „KoPÚ“).
Datum konání: 16.11.2021
Místo konání: Váňův statek v Dubovicích
Přítomní:
Ing. Luboš Rudišar vedoucí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Kraj
Vysočina, Pobočky Pelhřimov
Ing. Miroslava Smejkalová pracovnice Pobočky Pelhřimov
Ing. Jana Heřmánková pracovnice Pobočky Pelhřimov
Ing. Jindřich Jíra zpracovatel KoPÚ Dubovice
Účastníci: dle prezenční listiny, která je založena v listinných dokladech na Pobočce Pelhřimov
 
Na úvodní jednání byli vlastníci parcel dotčených KoPÚ a ostatní známí účastníci řízení, jejichž zájmy mohou
být KoPÚ dotčeny, pozváni dopisem (společně s vysvětlujícím dopisem) a současně byl termín úvodního jednání
oznámen vyvěšením na úřední desce Pobočky Pelhřimov a na úřední desce obce Dubovice.
Počet pozvaných účastníků: 101
Počet přítomných účastníků: 52. tj. 51,5 %
Právní předpisy:
Řízení o pozemkových úpravách je prováděno dle zákona č.139/2002 Sb., o pozemkových úpravách
a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
a dle prováděcí vyhlášky č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu
pozemkových úprav, ve znění pozdějších předpisů (dále „vyhláška“). Dále se pobočka musí řídit ustanoveními
zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád. Souvisejícími předpisy jsou katastrální zákon č. 256/2013 Sb., ve znění
pozdějších předpisů a vyhláška č. 357/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Předpisem pro oceňování
majetku je zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 441/2013
Sb. (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů. 
Vlastní průběh jednání vedl Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky Pelhřimov, který jednání zahájil a následně
přivítal Ing. Miroslavu Smejkalovou a Ing. Janu Heřmánkovou z Pobočky Pelhřimov.
Poté sdělil informace o zhotoviteli, který byl vybrán na základě veřejné zakázky – PROJEKCE & AREA G.K.
PROJEKCE, zastoupená Ing. Jindřichem Jírou se sídlem Lesná 4, 395 01 Pacov / U Stínadel 1316, 393 01
Pelhřimov, zajistí odborné provedení pozemkových úprav z hlediska projekčních prací. Společnost AREA G. K.,
U Elektry 650/2, 198 00 Praha 9 zajistí zpracování geodetické části pozemkových úprav. Tyto společnosti mají
odbornou způsobilost a oprávnění k jejímu provádění. Pozemkový úřad, jako státní orgán, garantuje dodržení
zákonného postupu podle „zákona o pozemkových úpravách“ tak, aby veškerá práva vlastníků byla dodržována.
Přítomní účastníci byli seznámeni s programem úvodního jednání:
1. Zahájení pozemkových úprav, její forma
2. Účel a cíl pozemkových úprav
3. Postup zpracování pozemkových úprav
4. Volba sboru zástupců vlastníků
5. Určení místa, od něhož bude měřena vzdálenost původních a nově navržených pozemků
6. Další informace
7. Vystoupení zpracovatele Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE
8. Diskuse
 
1. Zahájení pozemkových úprav, její forma
Pozemkové úpravy byly zahájeny pozemkovým úřadem 2.2.2016 v souladu s § 6 odst. 3 zákona, kdy pro
zahájení pozemkových úprav se vyslovili vlastníci nadpoloviční většiny výměry zemědělské půdy v dotčeném
katastrálním území.
Pozemkové úpravy budou zpracovány formou komplexních pozemkových úprav, tzn., že v obvodu bude téměř
celé katastrální území. Bude řešeno zpřístupnění zemědělských pozemků, zarovnání jejich hranic,
vodohospodářská problematika, protierozní opatření, ÚSES. Výsledkem celého procesu se stane nová digitální
mapa.
 
2. Účel a cíl pozemkových úprav
Byl definován účel a cíl pozemkových úprav dle § 2 zákona.
Pozemkovými úpravami se ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádávají pozemky, scelují se nebo se
dělí, zabezpečuje se jimi přístupnost pozemků, vyrovnávají se hranice pozemků, aby se vytvořily podmínky pro
racionální hospodaření. Původní pozemky zanikají a vznikají nové, k nimž se uspořádávají vlastnická práva a s
nimi související věcná břemena. Zajišťují se jimi zlepšení životního prostředí, ochrana a zúrodnění půdního
fondu, vodního hospodářství a zvýšení ekologické stability krajiny. Výsledky slouží pro obnovu katastrálního
operátu a jako podklad pro územní plánování.
Pozemkové úpravy jsou dlouhodobý proces, který trvá několik let. Je založen na principu dobrovolnosti,
zveřejňování výsledků, dohody, zájmu a spolupráce všech zainteresovaných. Je to vždy výsledek komunikace
vlastníka, projektanta, pozemkového úřadu, obce a dotčených orgánů. Celý proces je ze 100 % hrazen ze
státního rozpočtu.
 
3. Postup zpracování pozemkových úprav
Přítomní byli seznámeni, jakým způsobem byl stanoven obvod KoPÚ (tj. území, kde budou pozemkové úpravy
probíhat). Obvod pozemkových úprav stanovila pobočka po dohodě s obcí Dubovice a Katastrálním pracovištěm
Pelhřimov. Výměra území zahrnutého do KoPÚ je 282 ha. Do obvodu je zahrnuto celé katastrální území, mimo
zastavěnou část obce Dubovice a chatovou osadu na jihu kat. území.
KoPÚ bude zpracovávat firma Ing. Jindřich Jíra – Projekce, provozovna U Stínadel 1316, 393 01 Pelhřimov,
která zajistí odborné provedení pozemkových úprav z hlediska projekčních prací, a společnost AREA G. K., U
Elektry 650/2, 198 00 Praha 9 zajistí zpracování geodetické části pozemkových úprav.
Dále byli přítomní seznámeni s etapami prací při pozemkových úpravách: přípravné práce, návrhové práce,
mapové dílo, vytyčení pozemků a realizace a s obsahem jednotlivých etap:
 
Přípravné práce:
Zaměření skutečného stavu – v této souvislosti pobočka písemně pověřila zpracovatele KoPÚ ke
vstupu a vjíždění na pozemky a také to oznámila na úřední desce dotčené obce a na Pobočce Pelhřimov
dle § 6 odst. 9 zákona
Analýza současného stavu
Zjišťování průběhu hranic pozemků na obvodu pozemkových úprav se provádí na vnějším
a vnitřním obvodu KoPÚ. Katastrální hranice bude šetřena na celých délkách úseků, sousedících
s katastrálními územími Stanovice u Nové Cerekve, Vlásenice u Pelhřimova, Pelhřimov, Starý
Pelhřimov a k.ú. Lipice. Dalšími šetřenými hranicemi budou hranice intravilánu, hranice neřešených
lesních pozemků a vnitřní hranice lesních pozemků.
V květnu a v červnu 2021 proběhlo zjišťování průběhu vlastnických hranic lesních pozemků, které
vstupují do pozemkových úprav. Z důvodu platných vládních nařízení souvisejících s pandemií
COVID-19 nemohlo být svoláno úvodní jednání. Aby nedocházelo ke zbytečným časovým prodlevám,
bylo zjišťování průběhu vlastnických hranic svoláno před úvodním jednáním.
Na jaře v roce 2022 proběhne zjišťování průběhu hranic obvodu pozemkových úprav a vyšetřený obvod
bude následně předán k zápisu do katastru nemovitostí. Pro účely zjišťování hranic pozemků jmenoval
vedoucí Pobočky Pelhřimov komisi. Vlastníci na zjišťování průběhu hranic pozemků (šetření obvodů)
obdrží písemnou pozvánku se žádostí, aby označili trvalým způsobem hranice svých pozemků
a dostavili se k šetření těchto hranic. Pobočka Pelhřimov po stanovení obvodů pozemkových úprav
předloží Katastrálnímu úřadu pro Vysočinu, Katastrálnímu pracovišti Pelhřimov seznam parcel za
účelem vyznačení poznámky o zahájení pozemkových úprav. Veškeré geodetické a zeměměřičské
činnosti jsou prováděny podle platných předpisů.
Soupisy nároků
Pro každého vlastníka bude zpracován soupis nároků – tj. nárok, se kterým vlastník do pozemkových
úprav vstupuje. Tento soupis nároků bude vypracován v souladu s § 8 zákona § 11 a § 12 vyhlášky.
Dle § 11 odst. 4 vyhlášky jsou podkladem pro vyhotovení soupisu nároků údaje zaměření a zjištění
skutečného stavu v terénu. Pozemek zahrnutý do pozemkových úprav (původní pozemek) je v nároku
vyjádřen výměrou, cenou a vzdáleností. Soupis nároků je vyhotoven pro každý list vlastnictví a
obsahuje všechny pozemky, které jsou na listu vlastnictví vedeny, včetně věcných břemen a jiných
věcných práv (zástavní právo, předkupní právo) zapsaných v katastru nemovitostí. Dále jsou uvedeny
identifikační údaje, čísla parcel, výměry, způsob využití – dle skutečnosti. Výměra jednotlivých parcel je
uvedena dle údajů katastru nemovitostí. V případě zjištěného rozdílu mezi výměrou obvodu
pozemkových úprav vypočtenou ze souřadnic a výměrou dle katastru nemovitostí se nároky vlastníků
úměrně upravují, aby byl rozdíl odstraněn. V soupisu nároků je vyčíslena celková cena, výměra a
vzdálenost pozemků pro daný list vlastnictví, což je základním vodítkem pro návrh nových pozemků.
Vstupní nároky budou zaslány všem známým účastníkům, osobně projednány a budou vystaveny na
dobu 15 dnů na příslušném obecním úřadě a na Pobočce Pelhřimov. K soupisu nároků mohou vlastníci
pozemků uplatnit ve stanovené lhůtě námitky.
Základem ocenění zemědělských pozemků pro účely pozemkových úprav jsou bonitované půdně
ekologické jednotky – BPEJ, jejichž linie jsou převzaté z databáze Státního pozemkového úřadu, odboru
půdní služby. Ocenění pro potřeby KoPÚ je stanoveno dle BPEJ (bez srážek a přirážek) podle právního
předpisu platného ke dni vyložení soupisu nároků. Ocenění pozemků je vztaženo k současnému
druhu pozemku a zaměření skutečného stavu, jak ukládá zákon (nikoli ke stavu v KN). U trvalých
porostů se uvádí cena pozemku a cena porostu odděleně. Nachází-li se na pozemku vlastníka dřeviny
rostoucí mimo les, je na vlastníkovi, aby se vyjádřil, zda požaduje jejich ocenění. Žádost k ocenění může
vlastník uplatnit nejpozději do konce doby pro vyložení soupisů nároků.
Návrhové práce:
Plán společných zařízení
Plán společných zařízení tvoří budoucí kostru nového uspořádání zemědělské krajiny a je tvořen
souborem navrhovaných opatření, včetně zpřístupnění pozemků. Nejčastěji se jedná o návrhy nových 
cest (příp. rekonstrukce původních cest), soubory protierozních opatření (např. meze, průlehy,
větrolamy), vodohospodářských a protipovodňových opatření (např. nádrže, ochranné hráze, poldry),
opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí a zvýšení ekologické stability území (např. doprovodná
zeleň, ÚSES). Návrh plánu společných zařízení naplňuje jeden z hlavních cílů pozemkových úprav
stanovených v § 2 zákona ve smyslu vytváření podmínek pro racionální hospodaření a zabezpečení
ochrany přírodních zdrojů. Plán společných zařízení posuzuje sbor zástupců. Zpracovaný plán
společných zařízení je předložen dotčeným orgánům státní správy k vyjádření. Z hlediska odbornosti jej
posuzuje Regionální dokumentační komise Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina. Takto
projednaný plán společných zařízení poté schvaluje zastupitelstvo obce na veřejném zasedání. Na
společná zařízení se použijí přednostně pozemky státu a potom pozemky ve vlastnictví obce. Pokud by
takové půdy byl nedostatek, podílejí se na potřebné výměře ostatní vlastníci pozemků poměrnou částí
podle celkové výměry jejich směňovaných pozemků.
Návrh nových pozemků
Návrh nových pozemků je vytvořen v souladu s § 10 zákona, podle kterého jsou nové pozemky navrženy
tak, aby odpovídaly původním pozemkům přiměřeně cenou, výměrou a vzdáleností a podle možnosti
i druhem pozemku.
– Cena je přiměřená, pokud není ve srovnání s původní cenou vyšší nebo nižší o více než 4%
– Nově navrhované pozemky jsou v přiměřené výměře, pokud rozdíl výměry původních pozemků (po
úpravě koeficientem) a navrhovaných pozemků nepřesahuje 10% výměry původních pozemků
– Nově navrhované pozemky jsou přiměřené vzdáleností, pokud rozdíl ve vzdálenosti původních a
navrhovaných pozemků není vyšší nebo nižší než 20%
V případě překročení kritéria ceny, vlastník uhradí rozdíl ceny přesahující kritérium.
Projektant návrhu projednává návrh nového uspořádání pozemků s jednotlivými vlastníky a jejich
požadavky zapracovává do návrhu. Nově navrhované pozemky budou rovněž zpracovány do tabulky
dle vzoru ve vyhlášce. Pokud s uspořádáním nových pozemků souhlasí vlastníci alespoň 60 % výměry
pozemků, které jsou řešeny ve smyslu § 2 v pozemkových úpravách, pobočka vystaví zpracovaný
návrh po dobu 30 dnů na příslušném obecním úřadu a pobočce. Účastníci řízení jsou o tomto písemně
vyrozuměni. V této době je možno uplatnit poslední námitky. Po uplynutí lhůty svolá pobočka závěrečné
jednání.
Rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav
Pozemkový úřad poté rozhodne o schválení návrhu pozemkových úprav (I. rozhodnutí). Rozhodnutí
se doručí všem účastníkům řízení a zveřejňuje na úředních deskách pobočky a příslušném obecním
úřadu. K rozhodnutí je připojena písemná a grafická část návrhu každého účastníka řízení. Proti
rozhodnutí se lze odvolat. Po nabytí právní moci bude v katastru nemovitostí nahrazena poznámka
o zahájení pozemkových úprav poznámkou „Schváleny pozemkové úpravy“. Následné případné
převody nemovitostí lze provádět pouze se souhlasem pozemkového úřadu.
Mapové dílo:
 Nová digitální katastrální mapa (DKM) je vytvořena na základě schváleného návrhu pozemkových
úprav a stane se podkladem pro rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, určení
výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2, popřípadě o zřízení nebo zrušení věcného břemene
k dotčeným pozemkům (II. rozhodnutí). Rozhodnutí pozemkový úřad doručí veřejnou vyhláškou a jeho
písemné vyhotovení doručí všem vlastníkům. K rozhodnutí se připojí jen ta část přílohy, která se dotýká
konkrétní osoby. Proti tomuto rozhodnutí se již nelze odvolat. Rozhodnutí nabývá právní moci dnem
doručení veřejnou vyhláškou. Pozemkový úřad doručí rozhodnutí též Ministerstvu zemědělství a
příslušnému katastrálnímu úřadu. Tímto je správní řízení ukončeno (předpoklad v roce 2025).
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM:
 Pozemkový úřad zabezpečí, aby nové uspořádání pozemků bylo vytyčeno a označeno v terénu podle
potřeby vlastníků (doložené žádostí), a to nejdříve po nabytí právní moci rozhodnutí o výměně a
přechodu vlastnických práv. Vytyčení hranic pozemků se provádí podle katastrálního zákona a nelze
opakovaně hradit z prostředků státu (§ 12 odst. 2 zákona).
Realizace:
 Na základě schváleného návrhu pozemkový úřad stanoví s přihlédnutím k veřejnému zájmu, finančnímu
zajištění, potřebám obce, případně potřebám vlastníků pozemků priority pro realizaci společných
zařízení. Náklady na realizaci je možné čerpat i z dotačních programů ČR a z fondů EU.
 
4. Volba sboru zástupců vlastníků
Byla provedena volba sboru zástupců vlastníků (dále jen „sbor“) ve smyslu ustanovení § 5 odst. 5, 6
a 7 zákona. Byla vysvětlena pravomoc sboru a jeho činnost.
Sbor zástupců v průběhu řízení zastupuje vlastníky v následujících činnostech:
- spolupracuje se zpracovatelem návrhu KoPÚ,
- vyjadřuje se k plánu společných zařízení,
- posuzuje dílčí varianty návrhu pozemkových úprav,
- vyjadřuje se k podaným připomínkám vlastníků (např. nároky), vyjadřuje se k návrhu KoPÚ,
- uděluje souhlas s ustoupením od požadavku na uhrazení rozdílu ceny dle §10 odst. 2 zákona
Sbor zaniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí o výměně a přechodu vlastnických práv (§11 odst. 8 zákona).
Zvoleného člena sboru nemůže zastoupit ve sboru jiná osoba.
Ze zákona je ve sboru jako nevolený člen zastoupena Obec Dubovice a Pobočka Pelhřimov. Členství ve sboru
nesmí být odmítnuto vlastníkovi, jehož pozemky zahrnují alespoň 10 % z výměry pozemků, na kterých budou
prováděny pozemkové úpravy (v k.ú. Dubovice se jedná o tři vlastníky: Pavel Váňa, JUDr. Jaroslav Váňa a
Straka Jaroslav, Dis.). Pozemkový úřad stanovil počet členů sboru na 7+1 náhradník.
Další tři kandidáti do sboru byli navrženi ve spolupráci s obcí. O volbě sboru byl pořízen zápis, který je
k nahlédnutí na pobočce. Volič měl možnost seznam kandidátů na hlasovacím lístku upravit tak, že mohl do
seznamu kandidátu připsat dalšího kandidáta, který byl přítomen na úvodním jednání a vyslovil souhlas
s návrhem do sboru zástupců. Volič měl možnost zakroužkovat zvolené kandidáty do sboru zástupců
(maximálně 2 kandidáty). Takto upravené volební lístky byly posbírány a vyhodnoceny volební komisí ve
složení Ing. Miroslava Smejkalová a Ing. Jana Heřmánková – za Pobočku Pelhřimov. Před samotnou volbou
nebyli přítomnými navrženi další kandidáti.
 
Členové sboru:
nevolení členové:
Za obec Dubovice:                JUDr. Jaroslav Váňa
Za Pobočku Pelhřimov:          Ing. Miroslava Smejkalová
Vlastníci s min. 10% výměry: Pavel Váňa
                                          JUDr. Jaroslav Váňa – zastoupen Mgr. Štěpánem Váňou
                                          Jaroslav Straka, Dis.
zvolení členové:                Josef Hůďa
                                          Jana Höferová
náhradník:                        MUDr. Jaromír Kořínek
Na první schůzce sboru zástupců byl předsedou sboru zástupců zvolen JUDr. Jaroslav Váňa.
- jednání sboru svolává předseda sboru ve spolupráci s PÚ a řídí jejich jednání.
- jednání se koná dle potřeby vždy, když postup navrhovaných prací vyžaduje konsensuální řešení nebo
v případech, kdy to předepisuje zákon.
 
5. Určení místa, od něhož bude měřena vzdálenost původních a nově navržených pozemků
Pro měření vzdálenosti původních a nově navrhovaných pozemků byl stanoven a dohodnut bod, od kterého
bude vzdálenost měřena. Tímto bodem byla všemi přítomnými zvolena kaple v obci Dubovice (st. parcela č. 26
na LV 10001 v k.ú. Dubovice). 
 
6. Další informace
Přítomní byli informováni:
- dosavadní nájemní vztahy, zatímní bezúplatné užívání a časově omezený nájem k předmětným
pozemkům zanikají k 1. 10. roku, ve kterém nabude právní moci rozhodnutí o výměně nebo přechodu
vlastnických práv (II. rozhodnutí).
- každý vlastník má možnost nechat se na základě plné moci v pozemkových úpravách zastupovat
- v rámci pozemkových úprav je možné (je-li to účelné ve smyslu § 2 zákona) rozdělit spoluvlastnictví
- pro řízení o pozemkových úpravách je ustanoven opatrovník (zpravidla obec) neznámým vlastníkům
- při zpracování KoPÚ jsou výchozími údaji o vlastnictví informace, které jsou vedeny v katastru
nemovitostí. Ve smyslu § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, o shromažďování
osobních údajů, vyplývající z § 5 odst. 2 zákona je jednoznačná identifikace účastníka řízení: u fyzických
osob jméno, příjmení, adresa a rodné číslo, u právnických osob název a identifikační číslo. Tyto údaje
jsou shromažďovány. Důvodem je využití výsledků pozemkových úprav pro obnovu katastrálního
operátu
- v případě zasílání některých dokumentů nelze používat zasílání prostřednictvím datových schránek
(důvodem jsou specifické přílohy)
Ing. Luboš Rudišar závěrem vyzval účastníky řízení k aktivní spolupráci při projednávání pozemkových úprav.
 
7. Vystoupení zpracovatele Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE
Ing. Jindřich Jíra
- seznámil účastníky s jednotlivými etapami pozemkových úprav a postupem jejich provádění
- upozornil účastníky řízení, aby věnovali pozornost průběhu řízení a aby se ve svém zájmu účastnili
jednání, na které budou písemně pozváni
- zdůraznil činnost sboru zástupců
- vyzval účastníky ke vzájemné spolupráci
 
8. Diskuse
Na závěr jednání bylo položeno několik otázek:
1) Mají členové sboru zástupců nárok na odměnu?
Členové sboru zástupců nemají nárok na odměnu.
2) Jakým způsobem bude účastníkům řízení doručen soupis nároků?
Soupis nároků bude vyložen po dobu 15 dní na Pobočce Pelhřimov a na Obci Dubovice a zároveň ho
Pobočka Pelhřimov zašle účastníkům řízení doporučenou poštou na doručenku.
3) Jak bude možno porovnat původní a navržené pozemky?
Součástí soupisu nároků i součástí soupisu nových pozemků bude pro každý list vlastnictví vyhotovena
přehledná mapka v měřítku 1:5000, která bude doručena účastníkům řízení společně se soupisem
nároků a soupisem nových pozemků. V případě zájmu vyhotoví zpracovatel soutisk původních a
navržených pozemků.
4) Jsou součástí KoPÚ i terénní úpravy?
Na základě schváleného návrhu KoPÚ stanoví Pobočka Pelhřimov priority pro realizaci společných
zařízení. V plánu společných zařízení se navrhují opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků, protierozní
opatření, vodohospodářská opatření a opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí.
5) Kdy budou KoPÚ Dubovice ukončeny?
Předpokladem je ukončení KoPÚ Dubovice v roce 2025.
6) Proč se KoPÚ dělají?
KoPÚ Dubovice byly zahájeny na základě žádostí vlastníků nadpoloviční výměry zemědělské půdy
v dotčeném katastrálním území. Pozemkovými úpravami se ve veřejném zájmu prostorově a funkčně 
uspořádávají pozemky, scelují se nebo dělí a zabezpečuje se jimi přístupnost. V rámci KoPÚ dojde
k zaměření celého katastrální území.
7) Je možné v průběhu KoPÚ prodávat nebo kupovat pozemky?
V průběhu zpracování komplexních pozemkových úprav je možno nakládat s nemovitostmi zahrnutými
do KoPÚ. Po vyhotovení soupisu nároků se při zjištění změny údajů o dotčených vlastnících nebo
pozemcích provede aktualizace soupisu nároků a jejich doručení dotčeným vlastníkům.
Po nabití právní moci rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav bude v katastru nemovitostí
nahrazena poznámka o zahájení pozemkových úprav poznámkou „Schváleny pozemkové úpravy“.
V této době je možné převody nemovitostí provádět pouze se souhlasem pozemkového úřadu.
Na závěr Ing. Rudišar poděkoval všem zúčastněným za pozornost a v 17.15 hod. jednání ukončil.
 
Kontaktní údaje Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina,
Pobočky Pelhřimov:
adresa: U Stínadel 1317, 393 01 Pelhřimov
e-mail: pelhrimov.pk@spucr.cz
telefon: 727 957 213
úřední hodiny: Po, St 8:00 – 17:00 hod.
elektronická úřední deska: https://ud.spucr.cz/
 
Zodpovědný pracovník Pobočky Pelhřimov za průběh řízení KoPÚ Dubovice:
Ing. Miroslava Smejkalová
telefon: 725 002 572
e-mail: m.smejkalova@spucr.cz
 
Zápis z úvodního jednání bude zveřejněn po dobu 15 dnů na elektronické úřední desce, úřední desce Pobočky
Pelhřimov a dotčené obce.
Zapsala:
Ing. Miroslava Smejkalová
Ověřil:
Ing. Luboš Rudišar