Veřejná vyhláška - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2023.

 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
 
Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona
č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"daňový řád"), oznamuje, že
ode dne 13.04.2023 do dne 15.05.2023
je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Kraj Vysočina
v úředních hodinách ( případné změny úředních hodin jsou zvěřejněny
na internetových stránkách Finanční správy České republiky
http://www.financnisprava.cz)
ve dnech pondělí od 8:00 do 17:00 hodin
středa od 8:00 do 17:00 hodin
zpřístupněn k nahlédnutí
hromadný předpisný seznam čj. 611555/23/2900-11420-709759,
jímž se uvedeným daňovým subjektům přihlášeným k platbě daně
z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci
nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2023.
Za den doručení hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý
den po jeho zpřístupnění (§ 50 odst. 2 daňového řádu), tj. ode dne, kdy
bylo možné se s ním poprvé seznámit.
Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze
pokynu Generálního finančního ředitelství o umístění spisu nebo jeho
příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích
finančních úřadů, zveřejněné na internetových stránkách Finanční správy
České republiky http://www.financnisprava.cz.
Den vyvěšení veřejné vyhlášky: 13.04.2023
Den sejmutí veřejné vyhlášky: 15.05.2023