VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2024.

Finanční úřad pro Kraj Vysočina
Tolstého 2 dne
586 01 JIHLAVA
Čj.: 572145/24/2900-11420-709759
 
 

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
 
Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona
č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"daňový řád"), oznamuje, že
 
ode dne 12.04.2024 do dne 13.05.2024
 
je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Kraj Vysočina
 
ve dnech pondělí od 8:00 do 17:00 hodin
středa od 8:00 do 17:00 hodin
 
zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 572080/24/2900-11420-709759,
jímž se uvedeným daňovým subjektům přihlášeným k platbě daně
z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci
nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně
 
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2024.
 
Za den doručení hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý
den po jeho zpřístupnění (§ 50 odst. 2 daňového řádu), tj. ode dne, kdy
bylo možné se s ním poprvé seznámit.
 
Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze
pokynu Generálního finančního ředitelství o umístění spisu nebo jeho
příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích
finančních úřadů, zveřejněné na internetových stránkách Finanční správy
České republiky http://www.financnisprava.cz.
 
Den vyvěšení veřejné vyhlášky: 12.04.2024
Den sejmutí veřejné vyhlášky: 13.05.2024
 
L.S. Ing. Hana Krejčová
ředitel finančního úřadu

 dubovice.cz/sites/default/files/Vyhláška daň z nemo 2024.pdf