Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků – komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Dubovice

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Pelhřimov (dále jen „pobočka“) jako věcně a místně příslušný správní úřad podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle ust. § 19 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),
oznamuje,
že v rámci zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Dubovice bude ode dne 9.1.2023 probíhat zjišťování průběhu hranic pozemků,
které bude prováděno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 139/2002 Sb., vyhlášky č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška).
Vlastnické hranice budou šetřeny především na obvodu komplexních pozemkových úprav (hranice katastrálního území a hranice územní správní jednotky, hranice zastavěné nebo zastavitelné části obce) a u pozemků zahrnutých do obvodu pozemkových úprav, které však nevyžadují řešení ve smyslu ust. § 2 zákona, ale je u nich třeba obnovit soubor geodetických informací (pozemky neřešené).
Podkladem pro zjišťování hranic, které jsou obsahem katastru nemovitostí, je dosavadní katastrální operát a operáty dřívějších pozemkových evidencí. Při zjišťování hranic se vyšetřuje skutečný průběh hranice v terénu, který se porovnává s jejím zobrazením v těchto mapových operátech.
Zjišťování průběhu hranic pro účely pozemkových úprav provádí komise složená z pracovníků pobočky, katastrálního úřadu, zpracovatele návrhu komplexních pozemkových úprav, zástupců dotčených obcí a podle potřeby i zástupců dalších úřadů. Předseda komise a její členové jsou jmenováni v souladu s ust. § 9 odst. 5 zákona. Komise při zjišťování hranic prověřuje i další údaje, které jsou obsahem katastru (např. údaje o vlastníku – jméno, příjmení, datum narození (rodné číslo), 2 / 2 adresa místa trvalého pobytu fyzické osoby, název, identifikační číslo a adresa sídla právnické osoby, druh pozemku, způsob jeho využití). O výsledku zjišťování průběhu hranic sepíše komise protokol.
Ke zjišťování průběhu hranic jsou zváni vlastníci pozemků v případech, kdy je jejich účast potřebná pro vyjasnění vlastnické hranice v terénu. Tvoří-li hranici obvodu pozemkových úprav hranice obce, zvou se vždy zástupci sousedních obcí (rovněž vlastníci nemovitostí sousedících s tímto územím).
Vlastníci a zástupci obcí jsou ke zjišťování hranic zváni písemnou pozvánkou tak, aby jim byla doručena nejméně týden předem. Neúčast pozvaných (příp. jejich zplnomocněných zástupců) není na překážku využití výsledků zjišťování hranic.
Ing. Luboš Rudišar
vedoucí Pobočky Pelhřimov
Státní pozemkový úřad
 
dubovice.cz/sites/default/files/Oznameni_o_zjistovani_prubehu_hranic_VV_.pdf
dubovice.cz/sites/default/files/Oznameni_o_zahajeni_obnovy_kat._operatu_v_k.u._Dubovice.pdf