Oznámení o zahájení řízení, pozvánka na úvodní jednání komplexních pozemkových úprav v k.ú. Dubovice

 Oznámení o zahájení řízení, pozvánka na úvodní jednání komplexních pozemkových úprav v k.ú. Dubovice
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Pelhřimov (dále jen „pobočka“) jako věcně a místně příslušný správní úřad podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle § 19 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), oznamuje, že zahájil řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Dubovice.
V souladu s § 7 zákona pobočka svolává úvodní jednání, na které zve účastníky řízení o pozemkových úpravách (§ 5 zákona) a další vlastníky pozemků v předpokládaném obvodu pozemkových úprav a dotčené organizace a orgány státní správy. Úvodní jednání se uskuteční dne 16. listopadu 2021 v 16:00 hodin na Váňově statku, Dubovice 21, 393 01 Pelhřimov (prezence proběhne před začátkem jednání v době od 15:30 do 16:00 hodin).
Na tomto jednání budou účastníci seznámeni s účelem, formou a předpokládaným obvodem pozemkových úprav. Bude projednán postup při stanovení nároků vlastníků (§ 8 zákona), případné další otázky významné pro řízení o pozemkových úpravách. Dále bude zvolen sbor zástupců vlastníků pro pozemkové úpravy (§ 5 odst. 5 zákona). Úvodní jednání proběhne za podmínek podle aktuální epidemiologické situace.
Ing. Luboš Rudišar
vedoucí Pobočky Pelhřimov
Státní pozemkový úřad
dubovice.cz/sites/default/files/priloha_960559288_3_Informace_pro_ucastniky_rizeni.pdf
dubovice.cz/sites/default/files/priloha_960532220_1_Oznameni_o_zahajeni_pozvanka_na_uvodni_jednani_-_verejna_vyhlaska.pdf