Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

 
Starosta obce Dubovice podle § 27 zákona č.130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 
o z n a m u j e
 
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční
v pátek dne 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu dne 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č.1 Dubovice je volební místnost na adrese Dubovice čp.16 (budova hasičské zbrojnice) pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému
pobytu v obci Dubovice.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR občanským průkazem, cestovním pasem, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovním průkazem České republiky).
4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
V Dubovicích dne 21.9.2021
 
JUDr. Jaroslav Váňa
 starosta v.r.