Ministerstvo zemědělství - NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

 Ministerstvo zemědělství jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 25 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, postupem podle ustanovení § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 115a odst. 3 vodního zákona, v souladu s vyhláškou č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění pozdějších předpisů: I. vydává
Národní plán povodí Odry
obsahující v příloze uvedené kapitoly IV. Cíle pro povrchové vody, podzemní vody a chráněné oblasti vázané na vodní prostředí,
 
www.dubovice.cz/sites/default/files/priloha_912598815_3_03_navrh_OOP_NPP_Odry.pdf