Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 5.9.2021

 Program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
2) Schválení programu jednání
3) Udržování spojovací komunikace na „Vlásenickou“
4) Zajištění příjezdu k obecnímu vodojemu
5) Příjmy a výdaje
 
Příští zasedání ZO obce Dubovice se uskuteční 17.10.2021 v 18.00 hod. v hasičárně.