Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Dubovice Oznámení o zjišťování průběhu hranic lesních pozemků

 Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Pelhřimov (dále jen „pobočka“) jako věcně a místně příslušný správní úřad podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle § 19 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),
oznamuje,
že v rámci zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Dubovice (dále jen „KoPÚ Dubovice“) bude dne 21. 6. 2021 probíhat zjišťování průběhu hranic lesních pozemků vstupujících do pozemkových úprav,
které bude prováděno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 139/2002 Sb., vyhlášky č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška).
Budou šetřeny vnitřní vlastnické hranice lesních pozemků, které vstupují do KoPÚ Dubovice. Podkladem pro zjišťování hranic, které jsou obsahem katastru nemovitostí, je dosavadní katastrální operát a operáty dřívějších pozemkových evidencí. Při zjišťování hranic se vyšetřuje skutečný průběh hranice v terénu, který se porovnává s jejím zobrazením v těchto mapových operátech.
V řízení o pozemkových úpravách, které bylo zahájeno dne 2.2.2016 nemohlo být dosud z důvodu platných vládních nařízení, souvisejících s pandemií COVID-19, konáno úvodní jednání. Aby nedocházelo k nepřiměřeným a zbytečným časovým prodlevám v řízení o pozemkových úpravách, bude zjišťování průběhu hranic předcházet konání úvodního jednání. Úvodní jednání bude svoláno ihned, jakmile to umožní rozvolnění aktuálně platných vládních opatření. Případné námitky a připomínky vznesené dotčenými vlastníky při zjišťování průběhu hranic, bude možné projednat přímo na místě se členy komise jmenované vedoucím pozemkového úřadu nebo individuálně se zaměstnancem pozemkového úřadu, který k tomuto jednání přizve podle potřeby příslušného geodeta. Uvedeným postupem nedochází k zásahu do vlastnických práv, a tedy majetková práva nejsou zjišťováním průběhu hranic dotčena. Vlastníci mají možnost po celou dobu řízení uplatňovat své námitky a připomínky k předkládaným podkladům, a to až do vydání rozhodnutí o schválení návrhu, do kterého je navíc přípustné podat odvolání.
Zjišťování průběhu hranic pro účely komplexních pozemkových úprav provádí komise složená z pracovníků pobočky, Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Pelhřimov (dále jen „katastrální úřad“), zpracovatele návrhu komplexních pozemkových úprav, zástupců dotčených obcí a podle potřeby i zástupců dalších úřadů. Předseda komise a její členové jsou jmenováni v souladu s § 9 odst. 5 zákona.
Vlastníci jsou ke komisionálnímu zjišťování průběhu hranic zváni písemnou pozvánkou Pobočkou Pelhřimov tak, aby jim byla doručena nejméně týden předem. K účasti při zjišťování hranic může vlastník pozemku zplnomocnit svého zástupce. Plná moc se vyžaduje i pro vzájemné zastupování manželů.
Nepřítomnost pozvaného vlastníka a jiného oprávněného ani jejich zástupce při zjišťování průběhu lesních hranic pozemků není dle § 42 odst. 6 katastrálního zákona na překážku využití výsledků zjišťování průběhu hranic pozemků k vyhotovení nových souborů geodetických a popisných informací. Ve vlastním zájmu však žádáme pozvané účastníky o účast na této akci.
Osoby pověřené zjišťováním hranic pozemků mají oprávnění vstupovat a vjíždět v nezbytném rozsahu na pozemky a vykonávat činnosti vyplývající ze zákona, katastrálního zákona, katastrální vyhlášky a ze zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů.
Ing. Luboš Rudišar
vedoucí Pobočky Pelhřimov
Státní pozemkový úřad
www.dubovice.cz/sites/default/files/priloha_912488004_1_Oznameni_o_zjistovani_prubehu_hranic.pdf